Játtað í:
2005

Granskingarøki:
Samfelag

Verkætlanarslag:
Post.doc.

Verkætlanarheiti:
Føroyskur kommunupolitikkur.

Játtanarnummar:
0507

Verkætlanarleiðari:
Beinta í Jákupsstovu

Stovnur/virki:
Fróðskaparsetur Føroya, Søgu- og samfelagsdeildin

Aðrir luttakarar:
Bjørn Jacobsen, cand.mag
Eli Kjersem, cand.polit
Bárður Larsen, cand.jur
Ingibjørg Berg, cand.polit

Verkætlanarskeið:
Original: 1.1.2006 - 31.12.2007
Final: 1.1.2006 - 31.12.2007

Samlaður kostnaður:
1.106.000 kr.

Stuðul úr Granskingargrunninum:
666.000 kr.

Verkætlanarlýsing:
Original description:
Færøysk kommunepolitikk: Analyser av endringsprosesser i lokaldemokratiet.

I alle de nordiske landene skjer det nå store endringer på det kommunale styringsnivået. Dette gjelder også for Færøyene. Gjennom frivillige kommunesammenslutninger ble antallet kommuner redusert fra 48 til 34 i forbindelse med kommunevalget høsten 2004; tallet på kommunestyrerepresentanter ble redusert fra i alt 272 til 218. På grunnlag av offentlige utredninger og gjennom den politiske debatt er det skapt forventninger om at denne utviklingen vil fortsette, og at tallet på kommuner vil bli drastisk redusert før neste kommunevalg i 2008.

Endringene i kommunestrukturen har sammenheng med nye oppgaver som nå skal løses på kommunenivå, dels pga ny oppgavefordeling mellom land og kommune; dels som følge av politiske krav og ønsker om oppbygging av offentlige velferdsinstitusjoner på linje med de som er etablerte i de andre nordiske landene; dels ut ifra politiske ønsker om å etablere varige arbeidsplasser uten for hovedstadsområdet.

I det færøyske hjemmestyret er den sentrale kontrollen av kommunesektoren lagt under landsforvaltningen (landet), og slik sett frikoplet den utvikling som skjer i forholdet mellom den danske staten og danske kommuner. Med den formelle frihet som det er i færøysk politikk til å ta ulike vegvalg: Hva er det som nå skjer i færøysk kommunepolitikk, og hvilke scenarier kan vi forvente ut i fra de vegvalg som nå blir gjort om færøysk kommunestruktur og organisering av den kommunepolitiske virksomheten?

Dette prosjektet setter fokus på mulige følger som kommunereformene kan få på færøysk kommunepolitikk, og da særlig mht den innflytelse som kommunens befolkning vil få på lokal politikkutforming. Prosjektets analyser av endringsprosessene vil dels bygge på analyser av situasjonen før reformene, dels på ny empiri om dagens organisering av det politiske arbeidet i kommunene, og om holdninger til den kommunepolitiske virksomheten.

Prosjektet vil bli organisert i fire delprosjekter:

I. Endringer i den formelle styringsstrukturen

II. Endringer i vektlegging på hhv lovpålagte oppgaver og egeninitierte lokale tiltak

III. De folkevalgtes representativitet og nye rolleutforming

IV. Institusjonalisering av nye former for representasjon

final report:
The purpose of this project has been to write a book about the Faroese local democracy and government. Special focus i son the present radical changes in the Faroese municipality structure and n the municipalities objectives and functions. The analysis of the municipal politics and policy are mainly based on our own empiric material. The main sources are 1) a database on nominated, re-nominated, elected and re-elected 1992-2004; 2) surveys among nominated for the election in 2000 and 1004; 3) interviews with representatives of our four municipalities which have local boards in former independent municipalities, and interviews with members of the thirteen local boards; 4) records from the local boards; 5) the legal framework.

Støða:
Liðug

Avrik:
Beinta í Jákuppstovu: "Kommunusamanlegging og politisk umboð" Frændafundur 26.27. juni 2007
Rapport: Beinta í Jákupsstovu og Elis Kjersem: Politisk representation i kommunepolitisk system i endring. Møreforskning 2008<< Back
Administration     English